S.No Name Year of PhD Award
1 Ms. Sakshi Talwar 2019
2 Ms. Sakshi Agarwal 2019
3 Ms. Suyasha Roy 2020
4 Ms. Meenakshi Kar 2019
5 Ms. Anita Choudhary 2019
6 Ms. Nidhi Kaushik 2019
7 Ms. Praapti Jayswal 2020
8 Mr. Parmeshwar Bajirao Katare 2020
9 Ms. Tarang Sharma 2019
10 Mr. Soheb Anwar Mohammed 2020
11 Mr. Bugga Paramesha 2021
12 Mr. Naseem Ahmed Khan 2021
13 Ms. Kiran Bala 2020
14 Ms. Archana Pant 2020
15 Ms. Jyoti Verma 2021
16 Ms. Eira Chaudhary 2020
17 Ms. Rinki Kumari 2018
18 Ms. Bharti Kumari 2019
19 Dr. Shailendra Chauhan, 2021
20 Dr. Aarti Tripathi, 2021
21 Dr. Saimah Raza 2022
22 Dr. Srikant Sadhu 2022
23 Dr. Saumya Anang 2019
24 Dr. Sakshi Malik 2018
25 Dr. Bhavya Khullar 2018
26 Dr. Chandru S 2018
27 Dr. Nishant Sharma 2019
28 Dr. Smita S Hingane 2020
29 Dr. Sapna Sehrawat 2021