S.No Name Year of PhD Award
1 Dr. Bhavya Khullar 2018
2 Dr. Chandru S 2018
3 Dr. Rinki Kumari 2018
4 Dr. Sakshi Malik 2018
5 Ms. Anita Choudhary 2019
6 Dr. Bharti Kumari 2019
7 Dr. Nidhi Kaushik 2019
8 Dr. Nishant Sharma 2019
9 Dr. Meenakshi Kar 2019
10 Dr. Sakshi Agarwal 2019
11 Dr. Sakshi Talwar 2019
12 Dr. Saumya Anang 2019
13 Dr. Tarang Sharma 2019
14 Dr. Archana Pant 2020
15 Dr. Eira Chaudhary 2020
16 Dr. Hina Lateef Nizami 2020
17 Dr. Kiran Bala 2020
18 Dr. Praapti Jayswal 2020
19 Dr. Parmeshwar Bajirao Katare 2020
20 Dr. Smita S Hingane 2020
21 Dr. Soheb Anwar Mohammed 2020
22 Dr. Suyasha Roy 2020
23 Dr. Aarti Tripathi 2021
24 Dr. Bugga Paramesha 2021
25 Dr. Jyoti Verma 2021
26 Dr. Naseem Ahmed Khan 2021
27 Dr. Sapna Sehrawat 2021
28 Dr. Shailendra Chauhan 2021
29 Dr. Saimah Raza 2022
30 Dr. Srikant Sadhu 2022